Vi vill att kvarteret Seminariet ska bli en stor och populär kommunal park. I den rödgröna majoriteten är vi överens med markägaren Bonava att det enbart får byggas bostäder på den del där det i dag finns en granridå. Jämfört med det tidigare förslaget har mängden bostäder kraftigt minskats och föreslås nu endast förekomma i den nordöstra kanten av området.

Parker är våra gemensamma gröna vardagsrum. De spelar en viktig roll för vår möjlighet till rekreation och för vår folkhälsa. Därför vill vi att trädgården och idrottsplatsen i kvarteret ska gå från att vara privat mark till att bli en kommunal park. För boende i närområdet, men också för besökare från andra delar och för turister kommer Seminarieparken att bli en attraktiv mötesplats.

Vi är alla överens om att Seminarieparken har en fantastisk historia men i dag är tomten privat och inte särskilt omskött.

Artikelbild

Plan för kvarteret Seminariet.

Vi tycker att parken också ska ha en betydelsefull framtid för Uppsalaborna. Luthagen är en stadsdel som i dag har relativt lite grönområden. En ordentligt skött park är välbehövd när fler bostäder byggs i Librobäcksområdet.

Kvarteret Seminariet har flera kulturhistoriska värden som vi vill förstärka och utveckla. I Upplandsmuseets kulturhistoriska utredning om Seminarieparken (Per Lundgren 2016-09-09) framgår det att funktionerna som tomten innehöll är av stor betydelse att bevara och utveckla. Detta för att kunna berätta om hur undervisningen vid det tidigare lärarseminariet brukade gå till.

I det nya förslaget för Seminarieparken föreslås att ny bostadsbebyggelse vara begränsad till områdets nordöstra hörn. I dag står där en vildvuxen granhäck som en gång i tiden planterades i syfte att skydda idrottsplatsen från vind. Bostadshusen som föreslås byggas kan ge inramning runt fotbollsplanen.

Ingen byggnation längs Ringgatan föreslås och över 3,6 hektar mark lämnas orörd.

Artikelbild

| Erik Pelling. Kommunalråd (S) och ordförande i mark- och exploateringsutskottet.

Om förslaget blir verklighet övergår all parkmark till kommunens ägo. Detta sker dessutom utan kostnad för skattebetalarna. Det skulle i så fall vara första gången som Seminarieparken ägs av Uppsala kommun. Om kommunen äger marken möjliggörs utveckling av parken och förstärkning av den historiska förståelsen för platsen.

Ett förslag till parkprogram har utarbetats för att kunna utveckla platsen till en attraktiv park. Vår ambition är att kvarteret Seminariet ska bli en grön mötesplats, inte endast för boende i närområdet, utan för alla Uppsalabor och besökare. Eftersom odling och idrottsutövning i Seminarieparken var av stor betydelse förr finns det stadsodlingar och en fotbollsplan med i parkprogrammet. Äppelträdsallén bevaras och fler entréer och stigar kan anläggas för att göra parken mer tillgänglig. Skyltar med beskrivande text kan placeras vid särskilt betydelsefulla platser och funktioner för att belysa deras historia.

Artikelbild

| Maria Gardfjell. Kommunalråd (MP) och vice ordförande i mark- och exploateringsutskottet.

Vi vill också göra plats för marknader där det i dag endast är parkering och hoppas på att rektorsvillan kan inhysa verksamheter i form av exempelvis kafé.

När Uppsala växer måste vi planera för och investera i fler parker, gröna stråk och närnaturområden. Turerna kring Seminarieparken har varit många och långa. Frågan splittrar fortfarande de borgerliga partierna i Uppsala. Medan vi i den rödgröna majoriteten kommer överens och tar ansvar för såväl Uppsalas grönområden som bostadsbehov sätter Centerpartiet sig på tvären. Det är svårt att förstå varför Centern blankt säger nej till det nya förslag där bebyggelsen begränsats till endast den granbevuxna nordöstra kanten.

Artikelbild

| Hanna Victoria Mörck. Ledamot (V) i mark- och exploateringsutskottet.

Vi välkomnar dialog och ser fram emot synpunkter från Uppsalaborna utifrån det förslag som ska gå ut på samråd efter beslut i plan- och byggnadsnämnden. I stället för att vara en omtalad långbänk vill vi att kvarteret Seminariet ska bli känt som en omtyckt park. Med den plan vi nu presenterat för kvarteret Seminariet kan Uppsala få en motsvarighet till Rosendals trädgård i Stockholm. En stor, kvalitativ park med odlingar som på ett fint sätt kompletterar Linnéträdgården, Botaniska trädgården och Stadsparken.

Erik Pelling

kommunalråd (S) och ordförande i mark- och exploateringsutskottet

Maria Gardfjell

kommunalråd (MP) och vice ordförande i mark- och exploateringsutskottet

Hanna Victoria Mörck

ledamot (V) i mark- och exploateringsutskottet