Uppsala kommun är den största landsbygdskommunen med en storstad i Sverige. Över 50 000 av Uppsalas invånare bor utanför centralorten, i kransorter eller på landsbygden. Dessa invånare betalar lika mycket skatt som alla andra. Visst nyttjar de centralortens infrastruktur och offentliga service men de spenderar sannolikt också mer tid i sin hemmiljö där närhet till lokal service och aktiviteter ökar livskvaliteten och minskar behovet av transporter.

För invånare i centralorten som vill flytta ut på landet blir valet lättare om det finns lokal service som till exempel mataffär, vårdcentral och multisportanläggning.

För en på riktigt hållbar tillväxt vill Uppsalaalliansen att hela kommunen ska vara en bra plats att bo på med moderna lokaler och tjänster. Vi vill göra det lättare för alla som drömmer om att bosätta sig eller bygga ett eget hus i kransort eller landsbygd med möjlighet att ha mer natur inpå knuten. Samtidigt vill vi att de som redan bor i de områden som räknas till kransort eller landsbygd ska kunna ställa ansvariga politiker till svars för vallöften som inte infrias och investeringar som inte görs.

Artikelbild

Mia ­Nordström

För att detta ska ske är det vår övertygelse att ett första steg är en transparent redovisning av hur kommunala investeringar fördelas i kommunen, i budgeten och i årsredovisningen.

I dagsläget saknas kännedom om hur stor eller liten del av kommunens investeringar som sker utanför centralorten. En sådan redovisning vore intressant eftersom den på ett effektivt sätt skulle vittna om huruvida kommunens resurser fördelas rättvist mellan invånare i kommunens olika delar.

Därför var det en stor besvikelse när Uppsalas minoritetsstyre efter nästan två års beredning besvarade Centerpartiets motion om redovisning av satsningar utanför centralorten med att detta inte går att mäta. När motionen behandlades av kommunfullmäktige i måndags avslogs motionen av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet med hänvisning till kommunens landsbygdsprogram.

Det landsbygdsprogram som alliansen påbörjade arbetet med under förrförra mandatperioden är bra.

Artikelbild

| Jonas ­Petersson

Men under Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets ledning har arbetet med programmet höljts i dunkel utan tydlig ekonomisk redovisning för kommuninvånarna.

Vi anser att alla skattebetalare har rätt att få veta hur deras skattepengar används och fördelas i kommunen, samt att skattepengarna används på ett sätt som möjliggör för hela kommunen att blomstra.

Artikelbild

Therez ­Almerfors

När Centerpartiet skrev motionen uppmärksammades att gatu- och samhällsmiljönämnden inte hade öronmärkt en enda krona för investeringar utanför centralorten.

I budgeten för 2019 föreslår det nya styret att 2 procent av gatu- och samhällsmiljönämndens budget för hållbart resande ska investeras utanför Uppsala stad. Detta efter att Uppsalaalliansen drivit igenom satsningen i kommunfullmäktige – hade vi inte lyckats med det hade 0 procent av nämndens budget för hållbart resande gått till kransorter och landsbygd.

Artikelbild

| Jonas ­Segersam

Detta anser vi är en oacceptabel resursfördelning av en nämnd som hanterar investeringar, drift och underhåll för infrastruktur såsom vägar, broar, parker, lekparker och friluftsområden i hela kommunen.

I plan- och byggnadsnämnden har Socialdemokraterna avvisat en rad projekt som får direkta konsekvenser för landsbygdsskolornas långsiktiga bärkraft. Vi vill ha svar från kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) om hur det ser ut i andra nämnder, som ansvarar för investeringar inom exempelvis skola, omsorg, kultur samt idrott och fritid.

För en kommun som har målet att bli Sveriges bästa landsbygdskommun ställer vi oss frågande till varför det nya styret inte ens vill bemöda sig med att mäta hur mycket som görs runtom på kommunens stora landsbygd.

Är det ett försök att mörka hur lite som görs för 50 000 kommuninvånare för att man ska slippa stå till svars?

Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna står fast vid att kommunen öppet ska redovisa vart varje skattekrona går. Det är vår skyldighet som ansvariga politiker.

Mia Nordström, motionär, f d kommunfullmäktigeledamot (C)

Jonas Petersson, gruppledare, kommunfullmäktigeledamot (C)

Therez Almerfors, kommunalråd (M)

Jonas Segersam, kommunalråd (KD)