Insändare Tycker vi att det är nödvändigt att snabbt och kraftigt minska våra klimatgasutsläpp under de närmaste tio åren, då måste vi också fråga oss; varför har vi sedan mer än fyrtio år tillbaka använt el från kärnkraft, men spolat ut kraftverkens kylvatten i havet istället för att ta vara på dess värmeinnehåll? Den värmemängd som spolas ut i havet är dubbelt så stor som den producerade elenergin, men är idag inte möjlig att ta till vara effektivt på grund av kraftverkens konstruktion. De kan emellertid byggas om så att en stor del av energiproduktionen blir användbar som fjärrvärme.

Tyvärr finns det idag en lag som förbjuder detta. Kärnkraften ska avvecklas och då går det uppenbarligen inte att överlåta ansvaret för fjärrvärmen till kärnkraften, oavsett dess oslagbara effektivitet. Kärnkraften har gjorts till ett större hot än klimatförändringarna.

Forsmark borde sedan länge fått värma Stockholm och Uppsala, och Ringhals Göteborg, med flera närbelägna orter. Att effekten av detta skulle ha blivit miljoner ton producerad klimatgas mindre är uppenbart. Istället ökas sedan 1980 eldningen av hyggesrester (grot), inklusive halvväxta träd som blir brännved från varje kalhygge. Att detta innebär stora klimatgasutsläpp uppfattas uppenbarligen inte av de flesta medborgare. Huvudorsaken är att hyggesrester betecknas som förnybart bränsle, vilket vilseleder de flesta.

Den utsläppsmodell som skogsbranschen (och myndigheterna) använder baseras på ett undantag i de bestämmelser som EU meddelat, och som betyder att man inte behöver ta hänsyn till den vetenskapligt bevisade tillväxtnedsättningen av nyplanterad skog där grot tas ut, och heller inte det faktum att den koldioxid som skapas vid förbränningen av groten är större än den som bildas om den får ligga kvar i skogen och förmultna. Att förstå detta kräver bara vanligt ”bondförnuft”, åtminstone så länge vi tror på vad forskarna kommit fram till. Fråga forskare hos Skogforsk i Uppsala.

Om vi tar med dessa uteslutna fakta, visar beräkningar att nettoutsläppen från skogsbränslen under de närmaste fem decennierna sannolikt ligger någonstans mellan 30 och 50 procent av det olja skulle ge. Med kärnenergi skulle det bli möjligt att nästan totalt radera detta klimatgastillskott.

Förbudet att nyttja spillvärme från kärnkraften bör hävas, och de som motarbetar möjligheten att använda kärnkraften som leverantör av fjärrvärme bör rimligen känna maximal klimatskam. Pengar styr uppenbarligen, inte klimathotet.