Insändare Svar på insändare från Lars S Björndahl 20/2:

Uppsala kommun håller just nu på att ta fram en långsiktig plan för hur Bergsbrunna med omnejd ska utvecklas. Det handlar om hur området ska utformas med bostäder, skolor, parker och en ny järnvägsstation och utökad kollektivtrafik.

Den 10 februari bjöd vi från kommunens sida in Uppsalabor som bor och på olika sätt verkar i Nåntuna, Vilan, Bergsbrunna och Sävja till en workshop för att prata om den kommande utvecklingen av området.

Anledningen till att vi bjöd in till mötet var för att lyssna till de boende och få in värdefulla synpunkter och idéer från dem. På plats fick de som deltog möjlighet att berätta om sina stadsdelar - om platser man uppskattar och om platser som på olika sätt behöver förbättras och där till exempel tryggheten behöver öka.

Syftet med mötet var alltså inte att diskutera ett färdigt förslag, utan att med hjälp av de som bor och verkar där, öka kunskapen om vad som behöver bli bättre. Under mötet fick jag och kommunens tjänstepersoner in många kloka och värdefulla medskick, som nu kommer att användas i den fortsatta planeringen av området.

Under hösten kommer vi att presentera ett förslag för utformningen av bebyggelsen i området. När det förslaget är klart kommer Uppsalaborna återigen att bjudas in till nya möten för att ges tillfälle att diskutera detta och lämna sina synpunkter på förslaget i sin helhet.

Jag ser fram emot att fortsätta dialogen med berörda Uppsalabor och att komma fram till en bra lösning för utvecklingen av området som är på gång.