Det är många markägare som berörs av den nya regleringen av Mälaren som kommer att göras när Slussen i Stockholm är ombyggd. Flera hundra fastighetsägare begär ersättning av Stockholm stad för jordbruksmark som skadas i samband med vattenhöjningen om våren.

Tillsammans har parterna i målet tagit ut 15 pilotmål som blir vägledande för de övriga målen. Tre av pilotmålen gäller fastigheter i Enköping och Håbo.

Under förhandlingarna i mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt kommer Stockholms stads erbjudande om ersättning för skadad mark att prövas, om erbjudandet bedöms som tillräckligt eller om markägarna ska ha mer. Tanken med pilotmålen är att fastställa principer för hur ersättningen ska regleras för samtliga sakägare.

Artikelbild

| Mark- och miljödomstolen gjorde syn vid Brunsholms säteri utanför Enköping i oktober 2013, för att bilda sig en uppfattning om hur den höjda vattennivån i Mälaren kommer att påverka åkermarken.

Förhandlingarna om de 15 pilotfallen pågår till den 22 november och under två dagar ska även domstolen göra syn på plats vid några av fastigheterna kring Mälaren.

– Vi är ännu inne i början av förhandlingen och har mest berört generella frågor, som värderingsmetoder, fastigheternas marknadsvärden och skadeförebyggande åtgärder. Därefter kommer förhandlingar ske om var och en av fastigheterna, säger Maria Holmgren vid LRF Konsults juridiska byrå i Stockholm som representerar omkring 460 huvudmän (cirka 650 av fastigheter) som berörs av regleringen.

Utredningen kring markvärden och skadenivåer är omfattande. Åsikterna om ersättningsnivån går även isär mellan parterna.

– Vi menar att intrångsersättningen ska vara högre än den som Stockholm stad erbjuder, säger Maria Holmgren.

Stockholm stad bedömer markvärdet till 50 000 kronor per hektar för bete, 150 000 för åker. LRF Konsult bedömning är ett marknadsvärde på 100 000 kronor per hektar för bete och 200 000 för åker.

Förhoppningen är att man ska komma överens, om ärendet överklagas av någon av parterna till högre instans kommer det att ta tid och bli dyrt.

– Vår önskan är att domen för pilotmålen går att använda för resterande mål och förhoppningen är att domen kommer före sommaren, säger Maria Holmgren.

Enligt Jordbruksverkets beräkningar kommer drygt 200 fastigheter i Enköpings kommun och sammanlagt 1 000 fastigheter i hela Mälardalen att påverkas av den nya regleringen.