Under 2018 ökade det formella skyddet av skog kraftigt, både för biotopskydd och för naturvårdsavtal.

I Uppsala län gav Skogsstyrelsen ersättning för nya biotopskydd för 15 områden (tio året före) på sammanlagt 92 hektar (36) produktiv skogsmark. Tre naturvårdsavtal (sex året före) tecknades om sammanlagt tolv (34) hektar produktiv skogsmark.

I landet tillkom 304 (240) nya biotopskydd om sammanlagt 1 864 hektar (1 237 hektar året före) produktiv skogsmark och 120 (130) nya naturvårdsavtal om 1 012 hektar (829). Främst är det äldre naturskogsartade skogar som skyddas.

Den kraftigt minskade budgeten gör nu att Skogsstyrelsen gör ett uppehåll i arbetet med att formellt skydda skog. Anslagen har minskats från 300 miljoner kronor till 100 miljoner.

Skogsägare som väntar på ersättning i pågående ärenden om formellt skydd kan nu behöva vänta i mer än ett år till.