På ett extra kommunstyrelsemöte, timmen innan fullmäktigemötet förra veckan, fastslogs det exploateringsavtal som ska göra det möjligt för daglig- och livsmedelshandel.

Redan för 15 år sedan förvärvade Skanska all då säljbar industrimark i området. Meningen var att företaget och kommunen, genom sitt fastighetsaktiebolag, senare Håbo marknad, skulle samarbeta om försäljning av industritomter i området.

Två år senare, 2005, vann dåvarande detaljplanen laga kraft.

Den nya planen, som fullmäktige fattat beslut om, godkänner större byggnader än tidigare. Det gör att Ica Maxi kan etableras här.

I avtalet ingår en avstyckning av kommunens gatufastighet i kanten av området. Håbo kommun får, enligt avtalet, tre miljoner kronor för marken.

Enligt exploateringsavtalet understryks att alla "byggnader inom planområdet utformas med höga arkitektoniska ambitioner. Det framtida utbyggda området kommer att utgöra en viktig del av entrén till Bålsta, både från järnvägen och Södra Bålstaleden".

Enligt avtalet ska också exploatören, senast två veckor innan ansökan om bygglov görs, informera kommunen om "gestaltning av planerad byggnation".

Enligt avtalet ska bekosta återstående arbete av vägar, gatubelysning, va-ledningar, grönytor och förlängning av befintlig utfartsväg inom området. Återstående kostnader för färdigställandet bedöms, enligt kommunstyrelsens handlingar, uppgå till cirka elva miljoner kronor.