Det är bostadsrättsföreningen Nya Hettemarkshuset som står bakom överklagandet. Föreningen hänvisar bland annat till att den nya byggnaden kommer att få området att framstå som trångt.

Den nya byggnaden i hörnet Fjärdhundragatan-S:t Larsgatan är tänkt att bestå av en sjuvåningsdel närmast Fjärdhundragatan, och en femvåningsdel mot S:t Larsgatan med totalt 26 lägenheter.

Föreningen överklagade miljö- och byggnadsnämndens beslut att ge bygglov först till länsstyrelsen som i mitten av juli avslog deras begäran att beslutet skulle upphävas. Föreningen har gått vidare och överklagar nu länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen.

De boende i Nya Hettemarkshuset anför i sitt överklagande av bygglovet att det nya huset kommer att stå så nära att de boende kommer att ha direkt insyn till varandra. Man anser också att den planerade parkeringen norr om Hettemarkshuset kommer påverka stadsbilden negativt, att hänsyn måste tas till skydd mot uppkomst och spridning av brand och att kommunal förvaltning, räddningstjänst och Vafab har haft synpunkter på bland annat avfallshantering och framkomlighet.

Bygglovet beviljades med hänvisning till att den nya byggnaden inte strider mot den detaljplan som antogs 2013.

Bostadsrättsföreningen anser att en ny detaljplan borde upprättas där föreningen får möjlighet att delta i samråd. Man hänvisar till att föreningens styrelse 2013 hade som enda syfte att upprätta en bostadsrättsförening och bestod av personer som inte var boende i Nya Hettemarkshuset.