LRF Konsult som har summerat 2018 års försäljningar av skogsmark och resultatet går i linje med Skogssäll­skapets skogsindex vilket vi rapporterart om tidigare.

Läs mer: Priset på skog och virke fortsätter öka i Uppland.

I mellersta Sverige har priset på skogsmark stigit med i snitt 6,1 procent. Ökningen ligger högst i Stockholmsområdet och Södermanland med i snitt 8,4 procent (627 kronor per skogskubikmeter) medan uppgången är lägre i Uppsala, Västmanland och Örebro med 1,9 procent (480 kronor per skogskubikmeter).

Norr om Mälaren har LRF Konsult sålt många virkesrika fastigheter under året, med virkesförråd på över 200 skogskubikmeter per hektar. Det leder till lägre virkespriser per kubikmeter men högre hektarpris. Här är priset för skog nästan i nivå med toppåret 2011.

Trots de höga priserna rekommenderar LRF konsult inte att man avverkar före en planerad försäljning.

– Det bästa nettot efter skatt erhåller du när fastigheten säljs oavverkad. Det är endast i de fall du har stora underskott i näringsverksamheten som det skulle löna sig att minska medelförrådet av skog innan försäljning, säger Thomas Hedlund lantbruksmäklare vid LRF Konsult i Enköping.

Trots att en sämre konjunktur nu förutspås tror LRF konsult att intresset för skogsmark kommer att vara fortsatt stort under 2019 och att marknaden för skogsfastigheter kommer att vara stabil.

Länets skogsägare är lågt belånade och efterfrågan på skog är stor.

En ny fastbränslepanna i Västerås tros även höja efterfrågan på brännved och upplösningen av Bergvik Skog kommer innebära fler nya skogsägare vilket kan leda till att fler skogsfastigheter kommer i omlopp.