Ett förslag om åtgärder för en bättre trafiksäkerhet i området har lämnats in till kommunfullmäktige av Fredrik Andersson (S). Han föreslår att man utreder möjligheterna att anlägga en gångväg på södra sidan av Slottsskogsleden, från bushållplatsen och en bit in på Kardinalvägen.

Behovet av en ökad trafiksäkerhet i området ha redan uppmärksammats av förvaltningen och planer finns på att bygga en gångväg på Slottsskogsleden på den aktuella sträckan. Arbetet ska vara klart under sommaren 2018.

Då förvaltningens arbete med åtgärder för en höjd trafiksäkerhet överensstämmer med motionens förslag bifaller kommunfullmäktige motionen. Åtgärderna med gångvägen ska finansieras inom befintlig budgetram.