Den slutsatsen drar forskare vid Linköpings universitet och Uppsala universitet i en studie som har undersökt prognosen i olika åldrar för kvinnor och män som varit inlagda på sjukhus för skador de fått vid olycksfall eller våldsbrott.

– Kunskaper om vad som ger kvinnor en överlevnadsfördel vid fysiska trauman skulle kunna ge uppslag till nya bättre behandlingsmöjligheter. Vi ville ta reda på om hormonet östrogen kan vara en viktig orsak till kvinnors bättre prognos, men så verkar inte vara fallet, säger läkaren Rolf Gedeborg, forskare vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper vid Uppsala universitet.

Forskarna har analyserat uppgifter från två svenska register, nationella patientregistret och dödsorsaksregistret, om nära 816 000 kvinnor och män som någon gång under en elvaårsperiod hade vårdats på sjukhus för skador de fått vid fallolyckor eller trafikolyckor eller när de varit utsatta för våldsbrott.

Artikelbild

| 2017 vårdades nära 6 000 personer på sjukhus för skador de fått vid trafikolyckor. Det är en kraftig nedgång jämfört med tio år tidigare.

Nästan 18 000 av dem, drygt två procent, dog till följd av skadorna inom en månad efter inläggningen på sjukhus.

Som väntat var dödligheten högre bland äldre än bland yngre patienter, oberoende av deras kön. I alla åldersgrupper, även bland de äldsta, var dock risken för att dö till följd av sina skador lägre för kvinnorna än för männen.

– Denna överlevnadsfördel kopplad till kvinnligt kön har tidigare påvisats i djurmodeller för medicinska trauman och blodförgiftning. Några studier på patienter har också pekat på en bättre prognos för kvinnor, men det finns också patientstudier som inte påvisat några sådana samband, säger Rolf Gedeborg.

Det finns flera möjliga skäl till varför kvinnor klarar sig bättre än män efter att ha skadats i olycksfall eller våldsbrott. En skulle kunna vara att kvinnors skador är mindre allvarliga än männens. En annan skulle kunna vara att kvinnorna är mindre drabbade av olika kroniska sjukdomar som skulle kunna påverka prognosen negativt.

Artikelbild

| I alla åldrar spelar könet roll för överlevnadschansen för patienter som vårdas på sjukhus för skador efter olyckor eller våldsbott. Men varför kvinnor har högre överlevnad än män är oklart.

– I vår analys har vi dock så långt som möjligt försökt att ta hänsyn till såväl skadans svårighetsgrad som förekomsten av andra sjukdomar hos patienterna. Men även efter att ha justerat för dessa båda faktorer kvarstod sambandet att risken för att dö under månaden efter skadetillfället var lägre för kvinnor än för män, säger Rolf Gedeborg.

En del studier gjorda på försöksdjur har pekat på att positiva effekter på immunsystemet och andra kroppsfunktioner av hormonet östrogen kan förklara varför hondjur klarar medicinska trauman bättre än handjur. Att detta också skulle kunna gälla för människor var forskarnas huvudhypotes i den nya studien.

Artikelbild

Rolf Gedeborg

– Om så hade varit fallet borde skillnaden i dödlighet mellan kvinnor och män ha varit störst i åldrarna från efter puberteten fram till klimakteriet, då kvinnans produktion av östrogen är som allra högst. I själva verket fann vi det motsatta. Skillnaderna i dödlighet mellan könen var störst i åldrarna noll till 14 år och från 50-årsåldern och uppåt, säger Rolf Gedeborg.

Forskarna efterlyser fortsatt forskning för att försöka komma underfund med varför kvinnor löper lägre risk än män att dö till följd av skador i samband med olycksfall eller våldsbrott.

Artikelbild

| Varken skillnader i skadornas svårighetsgrad eller i vårdinsatserna kan förklara varför kvinnor har högre överlevnad än män efter olycksfall.

– Oavsett om resultaten leder till praktiska tillämpningar i traumavården eller inte bör det vara en spännande och viktig uppgift för grundforskningen att försöka reda ut vilka fysiologiska mekanismer som ligger bakom denna överlevnadsfördel för kvinnor, säger Rolf Gedeborg.

Fotnot: Hela studien finns publicerad i tidskriften Scandinavian Journal of trauma, rescuscitation and emergency medicine och kan läsas här.