Det finns studier som visar att unga som börjar missbruka ofta har en bakomliggande psykisk sjukdom, exempelvis depression, ångest, eller en neuropsykiatrisk sjukdom som ADHD. Dessutom finns ofta missbruk i familjerna. Den här gruppen riskerar i dag att falla mellan stolarna och inte få adekvat hjälp.

I ett ettårigt pilotprojekt där Region Uppsala och Uppsala kommun samarbetar, ska läkare, psykolog, sjuksköterska och socionom tillsammans arbeta för att hjälpa unga i åldern 13 till 20 år med misstänkt allvarligt narkotika- eller alkoholmissbruk och psykiatrisk samsjuklighet. Det framgår av ett pressmeddelande.

När teamet får en remiss görs en utredning samtidigt som möten hålls med den unge och dennes föräldrar. Även medicinsk utredningen ingår. Under utredningen arbetar man med motiverande samtal till den unge och dennes föräldrar.

– Förhoppningen ska kunna erbjuda rätt insatser från början så att man inte hamnar i ett beroende, säger Gunilla Svedström, verksamhetschef för psykiatrin, Akademiska sjukhuset i pressmeddelandet.