Diesel är det vanligaste drivmedlet för kommunens bilar. Ökningen av andelen dieselbilar är en faktor som bidrar till höga halter av kväveoxider, vilket lett till att Uppsala flera gånger vid mätstationen på Kungsgatan överskridit de av EU bestämda miljökvalitetsnormerna för luften. Många gånger finns det varianter med alternativa drivmedel, men ändå väljer flera förvaltningar och kommunala bolag icke miljöklassade alternativ som drivs med diesel.

Kommunstyrelsen fattade redan 2005 beslut om att de bilar som köps in ska vara miljöklassade. I februari 2014 beslutade fullmäktige dessutom att alla kommunens bilar ska vara fossilbränslefria 2020. Men även efter det beslutet fortsätter man att köpa in dieselbilar som inte är miljöklassade, också av modeller som finns i alternativ som tankas med biogas eller etanol. Och eftersom bilarna körs av kommunen i upp till sju år kan man konstatera att målet om fossilbränslefrihet förmodligen inte kommer att nås till 2020.

Vid den centrala upphandlingen upprättas en lista över vilka bilmodeller de kommunala förvaltningarna, och bolagen som anslutit sig till den kommunala upphandlingen, kan välja. Och styrningen från kommunledningskontoret om miljöklassning har inte varit särskilt stark.

– Det är verksamheterna som är ansvariga. Vi kan påvisa och säga att det finns ett beslut att köpa in miljöbilar. Men upphandlingsenheten har inte mandat att bestämma över förvaltningarnas inköp, säger Mattias Ljungkvist, upphandlare på Uppsala kommun.

Och man kan konstatera att olika förvaltningar och kommunala bolag haft olika tolkningar av vad som krävs för att man ska kunna göra avsteg från policyn att bara köpa in miljöklassade fordon.

– Våra hantverkare har ett fullt schema och kan inte åka runt och jaga tankställen för gas, säger Linda Ryttlefors, kommunikationschef på Uppsalahem.

Andra bolag ser dock inte alls de problemen (se artikel här intill).

Den övervägande majoriteten av Uppsalahems bilar, 69 av 79 stycken, dieseldrivna. Många av dem av en biltyp som också finns som en biogasdriven modell, ett alternativ som skulle vara mycket bättre för både klimatet och för luftkvaliteten i staden. Samtidigt kan man på Uppsalahems hemsida läsa: "Uppsalahem tar ett stort ansvar för att minska sitt miljöavtryck och jobbar hårt för att nå sitt mål: att vara Uppsalas grönaste bostadsbolag."

Linda Ryttlefors säger att man väl känner till kommunens mål om fossilbränslefritt till 2020 och att man arbetar för att successivt byta ut bilarna mot miljövänligare alternativ. Men även under 2014 köptes det in flera dieselbilar som inte klarar de statliga kraven för miljöbilar.

– Det är alltid en avvägning mellan att göra rätt val för miljön, inköpspris och att ha bilar som är smidiga och sparar tid för våra hantverkare, säger Linda Ryttlefors.

Enheten teknik och service ansvarar för att köpa in de bilar som kommunens olika förvaltningar behöver. Och här upplever man att man inte har haft verken uppdrag eller mandat att se till att de inköpta bilarna följer beslutet om att bilarna ska vara miljöklassade.

– Verksamheterna bestämmer vilka bilar de vill ha. En policy är en policy och man har inte styrt med en utsträckt hand från kommunledningskontoret, säger Hans Åke Andersson, affärsenhetschef på teknik och service.

Björn Sigurdson, klimatstrateg på Uppsala kommun, säger att inriktningen är klar mot miljövänligare fordon.

– Jag beklagar att verksamheten har valt bort etanolen som bränsle. Det är ett rimligt förnybart bränsle. Men etanolen har blivit baktalad på senare år, säger han.