I april förra året gick larmet om att ett underskott på 88 miljoner kronor i förhållande till budget var att vänta. När nu årsredovisningen ligger klar att presentera för fullmäktigeledamöterna står det klart att kommunens resultat visar ett överskott på 49,4 miljoner kronor, 300 000 kronor mera än vad som budgeterades.

En stor intäktspost i redovisningen är intäkterna från försäljning av exploateringsfastigheter och tomträtter som 2018 uppgick till 34,3 miljoner kronor, att jämföra med de 4 miljoner som budgeterades.

Den mest omfattande försäljningen har skett i Åkersberg där 21 villatomter sålts vilket motsvarar 20,6 miljoner kronor av reavinsten.

Artikelbild

| Under 2018 sålde Enköpings kommun villatomter i Åkersberg till ett värde av drygt 20 miljoner kronor, vilket var en stor intäktspost i årsbokslutet.

Men i Åkersberg finns också det omvårdnadsboende som evakuerades under året och som tillsammans med evakueringen av Kommunhuset svarar för tekniska nämn

dens underskott på 27 miljoner kronor, kostnaden för Åkersberg är föremål för en juridisk process.

Även skolnämnden redovisar ett stort underskott för 2018. I bokslutsprognosen från april var underskottet drygt 42 miljoner kronor, i årsredovisningen återstår ett underskott på 16,2 miljoner kronor. En förklaring till det stora underskottet har varit en betydligt större ökning av antal elever än vad som budgeterades, och med det följde ökat behov av lokaler och personal, och därmed ökade kostnader för hyror och löner.

Vård- och omsorgsnämndens stora underskott i 2017 års bokslut vändes under 2018 till ett plusresultat med 9 miljoner kronor. Minskade volymer inom hemtjänst och särskilt boende och färre och mindre bostadsanpassningar är delar av förklaringen.

Artikelbild

| Helena Proos (S) och Ingvar Smedlund (M) har båda varit ordförande för kommunstyrelsen under 2018 och därmed ansvariga för bokslutet.

Den totala sjukfrånvaron har ökat i alla förvaltningar utom utbildningsförvaltningen under 2018 jämfört med år 2017. Den största förändringen ses i miljö- och byggnadsförvaltningen där sjukfrånvaron ökade från 3,9 till 6 procent. Högst procentuell andel sjukfrånvaro fanns i vård- och omsorgsförvaltningen, 9,3 procent.

Helena Proos (S) och Ingvar Smedlund (M) har båda varit ordförande för kommunstyrelsen under 2018, Helena Proos fram till 1 november, Ingvar Smedlund därefter. Proos tackar i inledningen till årsredovisningen anställda och politikerkollegor för året som gått och nämner särskilt allt arbete som gjorts för att få ekonomin i balans. Ingvar Smedlund pekar ut vägen framåt som en ”fortsättning på det förnyelsearbete som pågått”, och att arbetet även i fortsättningen bygger på samverkan och breda överenskommelser.